Aydınlatma Metni

Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI İŞLENMESİ VE
VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 
ÜNAL PERAKENDE SPOR ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT A.Ş
. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve veri gizliliğine büyük önem veriyoruz.

www.sportime.com.tr internet  sayfamıza yapmış olduğunuz ziyaret ve bu sayfa üzerinden gerçekleştireceğiniz alışveriş deneyimleriniz sırasında dijital ortamda bizimle paylaşacağınız her türlü bilgi ve kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun, bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve  ilgili mevzuat hükümlerine uyun olarak işlenecek ve korunacaktır.

Bu Aydınlatma Metni ile:

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu

uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, korunması ve işlenmesinde esas aldığımız ilke ve kurallar ile yasal mevzuat kapsamında sahip olduğunuz haklar konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Şirketimizin kişisel veri işleme prosedürlerine dair detaylı bilgi almak isterseniz, Veri Güvenliği Politikamızı https://www.sportime.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde ziyaret edebilirsiniz.

 

  1.      VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz ile kurduğunuz ticari ilişki ve her türlü alışveriş deneyiminiz kapsamında gerek dijital ortamda gerekse iletişim araçları üzerinden paylaşacağınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi bakımından Veri Sorumlusu ÜNAL PERAKENDE SPOR ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT A.Ş.’dir (“Şirketimiz”).

Adresi                         : Ayazağa Mah.Kemerburgaz Cad.Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C İç Kapı 32 Sarıyer-İstanbul

Telefon Numarası      : 0850 242 11 83

E-posta Adresi           : kvkk@sportime.com.tr

Mersis Numarası       : 912042931700001

 

  1.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Şirketimiz, gerçekleştirdiği meşru ticari faaliyetler kapsamında, ilgili yasal mevzuata uygun olarak; 

2.1.  Şirketimize ait internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesapları, çağrı merkezleri,

2.2.  Şirket merkezinde, bağlı ofislerinde, grup şirketlerinde, depolarda veya mağazalarda yapılan ses ve görüntü kayıtları,

2.3.  Çerezler,

2.4.  Çalışanların veya ilgili kişilerin ilettiği belgeler, alınan beyanlar, kişisel kartvizit veya CV’ler, internet siteleri ve insan kaynakları sistemleri üzerinden paylaşılan bilgiler, yapılan başvurular, ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen iletişimler, 

2.5.  Mal ve hizmet siparişlerine, alım ve satımlarına, depolama, nakliye ve teslimatına ilişkin bilgi ve belgeler ile elektronik yazışmalar,

2.6.  SGK, Vergi Dairesi, Kamu Kurumları, Meslek Odaları ile sair resmi mercilerde yapılan iş ve işlemler ile tebligatlar,

2.7.  Şirketimiz veya grup şirketleri tarafından düzenlenen eğitim, seminer, etkinlik ve her türlü toplantı ve organizasyonlar, 

2.8.  İlgili Kişinin Açık Rızasına istinaden yapılan iş ve işlemler,

2.9.  İlgili Kişiden alınan Açık Rıza Beyanında bildirilen diğer yöntemlerle, yazılı, sesli, görüntülü ve elektronik olarak Kişisel Verilerinizi toplamaktadır.  

 

  1.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, Kişisel Verileri;

3.1.  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

3.2.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile sair yasal mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

3.3.  Bir sözleşmenin kurulması, ifası, hizmetin sunulması veya bunlarla ilintili ticari veya yasal gereklilikler,

3.4.  İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

3.5.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli zorunlu olması

hukuki sebepleriyle işler.

 

  1.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz, Kişisel Verileri;

4.1.  Ticari faaliyetin sürdürülmesi kapsamında mal ve hizmetlerin, satın alma, tedarik, depolama, lojistik, satış, pazarlama ve sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi, ticari operasyonların yürütülmesi ve yönetilmesi, ticari faaliyetler kapsamında, reklam, tanıtım ve benzeri aktivitelerin yönetimi ve takibi, işin ifası, sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifası,

4.2.  İlgili Kişinin Açık Rızası doğrultusunda iletişim faaliyetlerinin ve bağlılık süreçlerinin yönetilmesi, üyelik işlemleri, satış, pazarlama ve muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçleri ile kampanya ve promosyon iletişimlerinin yönetilmesi,

4.3.  Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

4.4.  Talep ve şikayetlerinizin takibi,

4.5.  Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması,

4.6.  Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi; personel özlük dosyalarının oluşturulması,

4.7.  İşyeri ve iş güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların ve mesai programlarının takibi,

4.8.  Şirketimiz ile ilgili hukuki süreçlerin yönetimi veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

4.9.  İdari ve adli makamların yasal mevzuat çerçevesindeki taleplerine yanıt verilmesi

amaçları doğrultusunda işler.

 

  1.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Veriler; satışı yapılan ürün veya hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün veya hizmetlerle ilgili beğeni, memnuniyet veya şikâyet değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve daha mükemmel hizmet sunulabilmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması ve insan kaynakları politikasının uygulanması amacıyla; grup şirketlerine, şirket ortaklarına, yasal olarak yetkili kılınan kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere, iş ortaklarına Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

 

  1.      YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI

Şirketimiz, kişisel verileri, KVKK’nın ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda, açık rıza temini suretiyle, yukarıda belirlenen şartlarda, şirketin meşru ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde, ticari  faaliyetle sınırlı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği ilke ve kurallara uygun olarak, yurtdışı bağlantılı ticari faaliyetler, ithalat ve ihracat işlemleri, konferans, fuar, panel, eğitim toplantıları, seminer çalışmaları ve benzeri organizasyonların  planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında yerleşik kişi veya şirketlere aktarabilecektir. Kural olarak, özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılmamakla birlikte zorunlu olması durumunda yasal mevzuatın öngördüğü tedbirler alınmak suretiyle sınırlı bir aktarım yapılabilir.  

 

  1.      KVKK 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:

7.1.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

7.2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

7.3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

7.4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

7.5.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

7.6.  KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.7.  (7.5) ve (7.6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.8.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

7.9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza ilişkin şikâyet ve taleplerinizin Şirketimizin işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen iletişim adreslerine Başvuru Formu ve kimliğinizi tevsik eden belge ile elden veya noter kanalıyla veya Kurulun saptayacağı diğer yöntemlerle ulaştırılması gerekmektedir. Şirketimiz bu başvuruları başvurunun Tarafımıza ulaşmasını takiben 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

KVKK 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi:

Ayazağa Mah.Kemerburgaz Cad.Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C İç Kapı 32 Sarıyer-İstanbul adresine yazılı olarak veya  adresine elektronik posta üzerinden iletebilirsiniz.

Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğruluğu ve güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. İletilen bilgilerin doğru veya güncel olmaması (eksik veya hatalı olması) nedeniyle sizinle iletişim kurulamamasından veya başvurunuzun sonuçlandırılamamasından Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

 

  1.      ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ İŞ VE İŞLEMLER

www.sportime.com.tr web sitesinde yapacağınız alışverişler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasal güvence altındadır.  Yapacağınız alışverişlerin dayanağı olan Mesafeli Satış Sözleşmemiz ve sözleşmenin onaylandığına ilişkin log kayıtları ilgili yasal mevzuata uygun olarak muhafaza edilmektedir. Mesafeli Satış Sözleşmemizi dilediğiniz zaman www.sportime.com.tr/uyelik-sozlesmesi adresinden inceleyebilirsiniz.

 

  1.      ÇEREZ KULLANIMI

www.sportime.com.tr web sitesinde çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerezler web sitesini ziyarette kullanılan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanan bir dosyadır ve söz konusu cihazın tespit edilmesinde kullanılır. www.sportime.com.tr web sitesinde çerezleri, alışveriş deneyiminizi iyileştirmek, kullanımınızı kişiselleştirmek, tercihlerinizle ilgili bilgi edinmek, ziyaretinizin detayları ile içeriğini ölçmek ve ilginizi çekebilecek reklamları sunabilmek amacıyla kullanmaktayız. www.sportime.com.tr  web sitesinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi için www.sportime.com.tr/cerez-kullanim-politikasi adresini ziyaret edebilirsiniz.

     10.     DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve veri gizliliğine ilişkin bu Aydınlatma Metninde yasal mevzuata aykırı olmamak kaydıyla dilediği tarihte uygun gördüğü şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 
     11.     TÜKETİCİ ŞİKAYET VE BAŞVURULARI

www.sportime.com.tr web sitesinde yapılan alışverişler ile ilgili olarak tüketiciler tarafından yapılacak şikayetler bakımından yapılan alışverişin miktarına göre 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca İl ve/veya İlçe Tüketici Hakemleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


     12.     UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

www.sportime.com.tr web sitesinde yapılacak işlemler, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan Türk Hukukuna tabidir.  ÜNAL PERAKENDE SPOR ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT A.Ş.’ye karşı açılacak davalar bakımından İstanbul Çağlayan Adliyesinde bulunan Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz Unal Perakende A.Ş. (“Sportime” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Sportime tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Sportime tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Sportime Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Sportime iş ortakları tarafından Sportime müşterilerine Sportime’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Sportime’a ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Sportime’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Sportime’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Sportime’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.